Nieuwsbrief nr.1 September 2014

15-09-2014 09:06
 
Nieuwsflits nr.1  brug tot brug september 2014 
 
Deze week op “ons”  veld  bezoek gehad van de gemeente Almere.  Aanwezig waren onze Jan, Anita, Cor , Henk  , Ad  en namens de gemeente  Ans Baij (buurtregisseur) en Meindert van de Valk (manager groot-onderhoud) alsmede Sacha  de Ruijter van “Mooi zo Goed zo”.
Ons plan en tekening(en) van dit stukje Kruidenwijk zijn ontvouwd en uitgelegd. Meindert van de Valk heeft aangegeven dat :
  • Ons stukje Kruidenwijk  ingedeeld is in fase 3 hetgeen betekent dat medio 2015 het groot onderhoud daadwerkelijk een aanvang maakt.
  • Deze winter al het ontruimingsproces begint d.w.z. de te saneren bomen en struiken zullen worden weggehaald. Dit mede vanwege  de Flora en Faunawet die o.a. verbiedt dat broedende vogels gestoord mogen worden.
  • Ons plan tegen het licht wordt gehouden en wordt gekoppeld aan de thans in voorbereiding zijnde plannen van de gemeente voor grootonderhoud. 
  • Ons plan met begeleidende tekst inmiddels naar de gemeente is gezonden en dat de gemeente dit plan binnen het  projectteam aan de orde zal stellen, waarbij elke discipline van de gemeente op- en aanmerkingen zal maken. 
  • De gemeente dit soort buurtinitiatieven bijzonder aanbeveelt en daar dus ook zo veel als mogelijk mee rekening wil houden bij haar uitvoering van werkzaamheden (o.a. groot onderhoud).
  • De gemeente  eind september 2014 het groot onderhoudsplan gereed wil hebben  en in oktober en november infoavonden zal houden.  
  • De gemeente een versobering van de onderhoudsplannen voorstaat. Dit kan betekenen dat in de Kruidenwijk de uitvoeringsfasen 3 en 4 met minder financiële middelen  kan worden  geconfronteerd.  
Sacha de Ruiter heeft ons gewezen op diverse subsidiebronnen in Nederland waar een (onderbouwd) beroep op gedaan kan worden .  Inventarisatie hiervan is nuttig en kan verdere verfraaiing van de buurt opleveren.
Terugkoppeling van de bevindingen van de gemeente over ons plan zullen we op de website zetten zodra ze ons bereiken.